Гаранция

Всички батерии, които продава онлайн магазин Slu6alka.com са ОРИГИНАЛНИ и имат 6 месеца гаранция от датата на закупуване, като датата на закупуване се удостоверява с касова бележка!

Гаранцията покрива само дефектирали батерии, които видимо имат следи от фабричен дефект (подути или деформиран външен вид).


1.Гаранцията не покрива:

- Слаба издръжливост на батериите. Дълготрайността и издръжливостта на батериите зависи изцяло от начина на използване на телефона, други причини за неиздръжливост на заряда на батериите са неоригиналните аксесоари на телефона, като - зарядно и USB кабел!

- Аксесоарите към продукта (зарядно, слушалки, USB кабел).

- Тъчскрийн и дисплей -при видими следи от изпускане, нараняване и огъване.

2.Гаранцията отпада при:

- Липса на гаранционни документи или невалидност на документите, а именно несъвпадение или нечетливост на серийния номер на телефона (IMEI) , датата на покупката и данните на клиента (Име и Фамилия).

- Ако е нарушена целостта на стикерите, намиращи се под батерията на телефона.

- Всички случаи на повреди, причинени от неправилна употреба, изпускане, удар, огъване, заливане с течности, умишлено потапяне във водни басейни, опити за инсталиране на НЕлицензиран софтуер (РУТВАНЕ) ,зареждане с НЕоригинални зарядни устройства или други външни въздействия в противоречие с изискванията на производителя.

3.Гаранционна рекламация се предявява само пред представител на онлайн магазин за мобилни телефони slu6alka.com или пред оторизираните сервизи на конкретния модел.

4.Закупен апарат можете да върнете обратно в магазина в срок от 14 дни след закупуването, съгласно разпоредбите на чл.47 до чл.52 ал.1 т.7 от ЗЗП, САМО АКО НЕ Е НАРУШЕНА ОПАКОВКАТА,НЕ Е ОТЛЕПЕНА ФАБРИЧНАТА ЛЕПЕНКА НА ТЕЛЕФОНА, НЕ Е АКТИВИРАН ТЕЛЕФОНА И НЕ СА МУ ВЪВЕЖДАНИ АКАУНТИ.

5.Независимо от настоящата търговска гаранция , продавача отговаря пред закона по чл.112-115 от ЗЗП и при условията, посочени в тези разпоредби.

Чл.112.(1) При несъответсвие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни,като се вземат предвид:

1.Стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2.Значимостта на несъответствието;

3.Възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване,който не е свързан със значителни неудобства за него;

Чл.113.(1)(Нова - ДВ, бр.18 от 2011г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2)(Предишната ал.1 - ДВ, бр.18 от 2011г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да с е извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3)(Предишната ал.2, изм. - ДВ, бр.18 от 2011г.) След изтичането на срока по ал.2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цента на потребителската стока съгласно чл.114.

(4)(Предишната ал.3 - ДВ, бр.18 от 2011г.)Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта и, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5)(Предишната ал.4 - ДВ, бр.18 от 2011г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

 Чл.114.(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл.113, той има право на избор между една от следните възможности:

1.разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2.намаляване на цената;

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) (Нова - ДВ, бр.61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл.115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишната ал.3 - ДВ, бр.61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл.115.(1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск,  различен от срока по ал. 1.

Чл.119. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително информация за:

1.правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и посочва ясно, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и по-точно, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 - 115;

2.съдържанието и обхвата на търговската гаранция;

3.съществените елементи, необходими за нейното прилагане, и по-специално: начините за предявяване на рекламации;срок на търговската гаранция; териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на лицето, предоставящо търговската гаранция, и име и адрес на лицето, пред което може да бъде предявена търговската гаранция, когато това лице е различно от лицето, предоставящо търговската гаранция.

(2) В случай че търговската гаранция се предоставя от производител, който няма представител на територията на страната, и в заявлението за предоставяне на търговска гаранция липсва информация по ал. 1, т. 1, тази информация се предоставя на потребителя по подходящ начин от продавача.

(3) Информацията по ал. 1 трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се предоставя на български език.

ЗАБЕЛЕЖКА: При отпадане на гаранцията при някой от изброените по-горе причини, сервизното обслужване се заплаща от клиента след негово съгласие. Slu6alka.com не се задължава да обслужва извънгаранционно продукти закупени от магазина !